นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนังสือพิมพ์สายกลาง "ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา โดยการขอข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญา โดยที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา เนื่องด้วยความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่สัญญา และ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1. เพื่อความจำเป็นในการส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อความจำเป็นในการออกใบกำกับภาษี และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงเจ้าของข้อมูล และเพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคล

- ชื่อ ที่อยู่ สำหรับใช้ในการออกใบกำกับภาษี ตามกฎหมายกำหนด

- ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ สำหรับใช้ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ท่านตามฐานสัญญา และ/หรือเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

- ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2.

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 ทางเราเก็บข้อมูลจากท่านทางอีเมล หรือทางแฟกซ์

3.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

- ทางเรามีความจำเป็นในการรวบรวมข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ สำหรับออกใบกำกับภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

- ทางเรามีความจำเป็นในการขอ ชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ สำหรับจัดส่งเอกสารและใบกำกับภาษี หรือสินค้าไปให้ท่านตามฐานสัญญา และสำหรับติดต่อสื่อสารกับท่าน ทั้งนี้อาจมีข้อมูลบางประเภทซึ่งหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูล ทางเราอาจไม่สามารถเสนอหรือให้บริการบางส่วนได้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลที่เก็บจากผู้ลงประกาศจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ยกเว้นได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการเท่านั้น

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เราเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการ ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยรักษาข้อมูลเป็นความลับ

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจาก หน่วยงานราชการ หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย เท่านั้น ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่บ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซท์ ส่วนหน้าของขั้นตอนการลงประกาศ อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจ้ะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โดยในการเข้าใช้งาน บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการรับทราบและยอมรับตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือพิมพ์สายกลาง

35/4 หมู่ 10 ซอยสมใจ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์: 02-4204965

อีเมล: info@saiklang.com