ลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม

ลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม

รับลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม

สามัญ / วิสามัญ งบการเงินประจำปี

เพิ่มทุน ลดทุน งบดุลบริษัท

ประกาศจ่ายเงินปันผล ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เลิกบริษัท
เปลี่ยนแปลงกรรมการ

ท่านที่ประสงค์ลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม ทางหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่มีฉบับวันเสาร์-อาทิตย์ และไม่มีฉบับวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทางหนังสือพิมพ์รับลงประกาศล่วงหน้าหนึ่งวัน กรุณาตรวจสอบวันที่ท่านต้องการลงประกาศก่อน และส่งเอกสารพร้อมหลักฐานโอนเงินชำระมาที่อีเมล info@saiklang.com

สำหรับท่านที่ประสงค์ลงประกาศอื่นๆที่ไม่ใช่ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รบกวนท่านส่งตัวประกาศให้เจ้าหน้าที่ดูก่อน โดยยังไม่ต้องโอนเงินชำระ

ขั้นตอนในการลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม ท่านสามารถดูได้ที่ลิ๊งค์นี้

การลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กฏและวาระเชิญประชุมต่างๆ

การลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม สามารถลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดย มีทั้งการประชุมสามัญ หรือ วิสามัญ


การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน


แต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคราว ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน


1.ประชุมสามัญประจำปี

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


2.ประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมการ/อำนาจกรรมการ

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


3.ประชุมแก้ไขสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขา ในจังหวัดเดียวกัน

ประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


4.ประชุมแก้ไขสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขา ข้ามจังหวัด (มติพิเศษ)

ประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


5.ประชุมแก้ชื่อบริษัท (มติพิเศษ)

ประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


6.ประชุมเพิ่มทุน

ประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


7.ประชุมแก้ไขข้อบังคับ (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศ โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


8.ประชุมแก้ไขวัตถุประสงค์ (มติพิเศษ)

ประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


9.การลดทุน (มติพิเศษ) มี 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมลดทุน

ประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมลดทุน (หลังจากลงทะเบียน)

ประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

--------------------------------------------------

หนังสือพิมพ์สายกลาง
บริการรับ ลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม ผู้ถือหุ้น สามัญ/วิสามัญ งบการเงิน ประกาศจ่ายเงินปันผล ลดทุน เพิ่มทุน งบดุลบริษัท ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เลิกบริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการ
แบบฟอร์มลงประกาศหนังสือพิมพ์ https://saiklang.com/sample
ติดต่อ 02-4204965 ถึง 68