ตัวอย่างแบบฟอร์มลงประกาศ

ไฟล์เอกสารสำหรับ Dowload

เชิญประชุมมติธรรมดา

พิจารณาเลิกบริษัทมติพิเศษ

ประกาศลดทุน

ย้ายที่ตั้งสำนักงานข้ามจังหวัด

ควบบริษัท

ประกาศบอกเลิกบริษัท

ขั้นตอนที่ 1

ประกาศบอกเลิกบริษัท

ขั้นตอนที่ 2

ประกาศบอกเลิกบริษัท

ขั้นตอนที่ 3

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด

เป็นบริษัทจำกัด

จ่ายเงินปันผล 

แก้ไขข้อบังคับบริษัท

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เปลี่ยนกรรมการ

เพิ่มทุน บริษัทจำกัด (มหาชน) 

เพิ่มทุน 

อนุมัติการเงิน 

อนุมัติงบจ่ายประจำปี

เพิ่มทุนบริษัท จำกัด

เลิกห้างหุ้นสวนจำกัด

 

© Saiklang.com

Top